Virksomhetsstyring og prosjektstøtte

Virksomhetsstyring og prosjektstøtte

Systemer for virksomhetsstyring og styringsmodeller er viktig for å en vellykket håndtering av usikkerhet, økonomi og fremdrift.

Virksomhetsstyring omfatter:

  • Prestasjonsstyring – inkluderer utvikling, tilrettelegging og bruk av mekanismer som understøtter verdiskapningsprosessen
  • Beslutningsstøtte – inkluderer fremskaffelse, analyse og kommunikasjon av relevant informasjon til beslutningsformål
  • Ressursstyring – inkluderer bruk og utvikling av virksomhetens ressurser

Disse komponentene bruker vi i vår tilnærming for å utarbeide og bidra til å etablere gode styringssystemer og -modeller for våre kunder.

Formålet med å etablere gode styringssystemer både på virksomhets- og prosjektnivå er å:

  • Definere roller, ansvarsfordeling og beslutningsmyndighet. Dette bidrar til å få bedre kontroll i egen virksomhet, og styrke eierskapet til prosesser og oppgaver til alle involverte.
  • Øke forståelsen for usikkerhets- og risikobildet en virksomhet eller prosjekt står overfor.
  • Øke forståelsen for hvordan man skal håndtere usikkerhetsbildet.
  • Optimalisere interne arbeidsprosesser
  • Forbedre økonomistyring og marginer gjennom god styring