Samfunnsøkonomisk analyse

Samfunnsøkonomi og effektanalyse

I en samfunnsøkonomisk analyse forsøker man å kvantifisere de samfunnsøkonomiske fordeler og ulemper som følge av et tiltak eller investering. Metoden inkluderer også effekter som ikke omsettes i markeder. Dette er det som skiller en samfunnsøkonomisk analyse fra en ordinær økonomisk analyse.

Det finnes tre hovedtyper av samfunnsøkonomisk analyser:

  • Nytte-kostnadsanalyse – I denne metoden verdsettes nytte- og kostnadsvirkninger i kroner. Hovedprinsippet ved en slik tallfesting er at en virkning er verdt det befolkningen til sammen er villig til å betale for å oppnå den. Er betalingsvilligheten for nytte-virkningene større enn summen av kostnadene, defineres tiltaket som samfunnsøkonomisk lønnsomt.
  • Kostnadseffektivitetsanalyse – Analyse hvor man vurderer ulike tiltak opp mot hverandre. Denne metoden er aktuelt i de tilfeller der nytten av tiltakene lik, men hvor kostnaden er ulik.
  • Kostnadsvirkningsanalyse – Det kan være vanskelig å verdsette nyttesiden. I tillegg at ulike tiltak har ulike nyttevirkninger. I disse type tilfeller kan man ikke uten videre rangere tiltakene etter kostnader. Man må derfor veie tiltakene opp mot en kvalitativ beskrivelse av de ulike nyttevirkningene.

Concreto har lang erfaring med, og kan ta ansvar for å utføre de samfunnsøkonomiske analysene i ditt tiltak eller investering.

Fagområde: Samfunnsøkonomisk analyse, etterspørselsanalyse, kapasitetsanalyse, prognoseberegninger, investeringsanalyse