Prosjekter

Concreto har siden oppstarten i 2013 arbeidet med en lang rekke store og små oppdrag for offentlige og private kunder. Normalt påtar vi oss rundt 20-30 oppdrag i året, som kan følge alle faser av et prosjekts liv – fra konseptuelle tidligfasevurderinger og hele veien igjennom til prosjektavslutning og etterspill.

Vi er stolte av å bidra til viktige og kritiske prosjekter for våre kunder. Nedenfor har vi samlet et lite utvalg av disse.

Kunde: Finans-/Samferdselsdepartementet

Concreto ledet høsten 2019 kvalitetssikringen av ny E18 vestover fra Oslo. Prosjektet er et av landets største veiprosjekter de kommende tiårene og skal gi bedre fremkommelighet for kollektiv og sykkel samt bidra til stedsutvikling langs veien.

Kontraktstrategien ble tidlig identifisert som et sentralt usikkerhetsmoment i prosjektet, og Concreto utviklet en spesialtilpasset analysemodell for å modellere risikoen i en kvantitativ usikkerhetsanalyse. Gjennom usikkerhetsanalysen ble det synliggjort hvordan risikofordelingen mellom byggherren og entreprenøren påvirker investeringskostnaden og risikobildet. Slik fikk både departement og etat råd om de strategiske valgmulighetene og hvilke konsekvenser dette har for prosjektkostnaden.

Som for tilsvarende prosjekter var Concretos kostnadsmodelleringer grunnlaget for Stortingets behandling av investeringsrammen for prosjektet.

Kunde: Oslo kommune

Oslo kommune skal bygge ny vannforsyning for å sikre en Oslos befolkning reservevann hvis noe skulle inntreffe ved dagens vannkilde Maridalsvannet. Prosjektet er et stort anleggsprosjekt underlagt særskilte sikkerhetskrav som Concreto kvalitetssikret i perioden i 2018-2019.

Den samfunnsmessige betydningen av prosjektet gjorde det sentralt å sikre en god balanse mellom det å sikre skjermingsverdig informasjon samtidig som anbudsprosessen og anleggsgjennomføringen ikke ble hemmet unødvendig. Concreto la derfor særlig vekt på å kvalitetssikre prosjekts klassifiseringsgrad og skadevurderingene som er utarbeidet.

Størrelsen og dimensjonene på anleggstiltakene gjorde det nødvendig for oss å legge særlig vekt på gjennomføringsrisikoen. Byggingen av vannbehandlingsanlegget krever bl.a. at det etableres 4 riggområder, med dertil krevende reguleringsprosesser.

Kunde: Finansdepartementet

Brukerutstyr er fagtermen for alt det utstyret som går inn i bygninger: sceneteknikken på et teater, analysemaskinene i et forskningsbygg eller innredningen på et kontor.

Concreto utviklet våren 2019 ny metodikk for hvordan dette utstyret bør inkluderes når man planlegger store byggeprosjekter i staten. Vi så på hvordan utstyret blir behandlet i dag i ulike sektorer, hvordan kostnadene estimeres og hvordan denne praksisen kan forbedres.

Utredningen av brukerutstyrsmetodikk spente mange ulike sektorer og en viktig oppgave var derfor å finne frem til anbefalinger som var generelle nok til å ta høyde for variasjonene sektorene imellom, samtidig som de var spesifikke nok til å forbedre utredningspraksisen. Concreto utarbeidet tilråding for estimeringsmetoder og vurderte hvordan disse passer inn i det gjeldende veiledningsmaterialet for samfunnsøkonomisk analyse satt av Finansdepartementet.

Kunde: Finans- /Kulturdepartementet

Concreto ledet i 2018 kvalitetssikringen av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy. Hensynet til den uvurderlige vikingtidssamlingen både under bygging og etter ferdigstillelse var førende for hele prosjektet.

Dagens museum ligger i det fredede Vikingskiphuset på Bygdøy. Trengselen rundt skipene slik de står i dag utgjør ikke bare en alvorlig sikkerhetstrussel for skipene, men også begrensninger for publikumsopplevelsen. Det er også behov for å kunne regulere miljøet samlingene står i på en bedre måte, samt utvide museumskapasiteten for å kunne ta imot flere besøkende.

Det er derfor valgt et konsept som innebærer oppførelsen av et nybygg som skal huse samlingene inntil det eksisterende bygget som skal rehabiliteres for å benyttes til andre funksjoner, bl.a. billettering, butikk, auditorium, kontorer, møterom, og klasserom.

I kontrast til mange andre tilsvarende prosjekter er det dermed valgt et alternativ som innebærer fortsatt bruk av eksisterende bygg i stedet for fraflytting. Dette er dog gjort med bakgrunn i vurderinger av samlingens sikkerhet og ikke fordi det nødvendigvis er ansett som samfunnsøkonomisk lønnsomt å videreføre bruken av eksisterende bygg.

Den nye bruken av det eksisterende Vikingskiphuset byr på flere utfordringer da eksteriøret er fredet og interiøret er ansett å ha høy kulturhistorisk verdi. Dette innebærer at innfrielsen av tekniske krav og forskrifter må vurderes med hensyn på eventuelle konflikter i forhold til ivaretakelse av kulturminneverdier. Disse hensynene gir mindre spillerom med tanke på hvilke funksjoner som kan plasseres i bygget.

Kunde: Oslo kommune og Akershus Fylkeskommune

Concreto ledet i 2018/2019 en kvalitetssikring av planene for Fornebubanen, en ny gren-arm i T-banenettet fra Majorstuen til Fornebu som vil bli den største T-baneutbyggingen i Norge i nyere tid.

Prosjektet er både svært omfattende og anleggsteknisk krevende, og vi bemannet teamet både med intern entreprenør- og prosjektledelseserfaring samt teknisk kompetanse på sporplanlegging og kapasitetsanalyser fra vår samarbeidspartner Tyréns.

Vi hjalp bl.a. til med å vurdere:

  • Hvordan kontraktstrategien vil lykkes med å skape interesse i leverandørmarkedet
    • Hvordan man best kan transportere ut de store tunnelmassene
    • Hvilke konsekvenser ulike tunneldrivingsmetoder kan ha for prosjektet
  • Grensesnitt mot T-bane i drift på Majorstuen
  • Trafikkavvikling i anleggsperioden

Etter kvalitetssikringen ønsket prosjektet også at vi bisto med å vurdere stasjonsplanene på Skøyen – et svært komplekst område med tog, buss, boliger og næring hvor det er krevende å få til plass til anleggsvirksomheten som en stor T-baneutbygging krever.

Les mer om noen av våre andre leveranser under denne linken