Kommunale IKT-kostnader

Concreto har på oppdrag fra KMD utført en økonomisk analyse av kommunale og fylkeskommunale IKT-kostnader.

KVU Ny hovedbrannstasjon i Oslo

Concreto har på oppdrag fra Oslo kommune v/ Brann- og redningsetaten utarbeidet en konseptvalgutredning for ny hovedbrannstasjon i Oslo.

Byutvikling på Storo og Lillo

Kostnadsberegning og usikkerhetsanalyse av offentlige investeringer på Storo og Lillo

Forprosjekt – Stad Skipstunnel

Havet utenfor Stadlandet er en av norskekystens tøffeste farvann, med vanskelige vær- og bølgeforhold. For å sikre fremkommelighet, sikkerhet og effektivitet for sjøtransport forbi Stad, har Samferdselsdepartementet besluttet å utarbeide forprosjekt for Stad skipstunnel.

Kulturbyggene i Bjørvika

På oppdrag fra Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har Concreto bistått med å gjennomgå styringsgrunnlaget, forbedringsprosesser og utvikling av kostnadsbesparende tiltak for nye Deichmanske hovedbibliotek og nytt Munchmuseum.

Vegtilsynet – systemrevisjon

Concreto har bistått Vegtilsynet med en revisjonssak knyttet til systemer for kvalitetskontroll i store vegprosjekter.

Tiltaksanalyse av ferjemarkedet

Concreto har bistått Statens Vegvesen med planlegging, anskaffelse og gjennomføring av en analyse av mulige tiltak som kan sikre tilstrekkelig konkurranse i det norske ferjemarkedet.

KVU Idrettsbygg på Mortensrud

Concreto har bistått etat for Kultur- og idrettsbygg med å utarbeide konseptvalgsutredning for et nytt idrettsanlegg på Mortensrud.

KVU Badeanlegg Stovner

Concreto har bistått etat for Kultur- og idrettsbygg med utarbeidelsen av en konseptvalgsutredning (KVU) for nytt badeanlegg på Stover.

VPOR Løren og Økern

Concreto har på oppdrag fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten beregnet kostnader og usikkerhet knyttet til utbygging av offentlig infrastruktur i de nye byområdene på Løren og Økern.