VPOR Løren og Økern

 

VPOR Løren Økern

Concreto har på oppdrag fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten beregnet kostnader og usikkerhet knyttet til utbygging av offentlig infrastruktur i de nye byområdene på Løren og Økern. Byggeaktiviteten på Løren og Økern er i dag stor. Transformasjon fra bilbasert industri- og lagervirksomhet til et tett byområde med stor andel boliger, innebærer at det må avsettes areal til parker, gater, forbindelser torg og møteplasser. Veiledende plan for det offentlige rom (VPOR) for Løren og Økern skal ivareta behovet for en overordnet plan som sikrer at offentlige rom spiller sammen og danner en helhet.

Oppdraget stilte krav til kostnadsberegning basert på kravspesifikasjoner for byutviklingstiltak og fordret en detaljert nedenfra-og-opp kalkyle basert på mengder og enhetspriser. I dette oppdragene har Concreto organisert og gjennomført gruppeprosesser i forbindelse med utarbeidelse av usikkerhetsanalyser. Rapporten som ble utarbeidet ga oppdragsgiver en detaljert og oversiktlig gjennomgang av hvert kalkyleelement med forklaring og begrunnelse for beregningsforutsetningene. Usikkerhetsanalysen av byutviklingstiltakene ble gjennomført på porteføljenivå. I tillegg ble det gitt en fremstilling av prosjektets usikkerhet fordelt på kostnadselementer og usikkerhetsfaktorer.

Bilde: Oslo kommune / Plan og bygningsetaten