Byutvikling på Skøyen

 

skøyen

Concreto har på oppdrag fra Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten beregnet kostnader og usikkerhet knyttet til gjennomføring av plan for bymessig utvikling på Skøyen.

Byplangrepet for Skøyen er første skritt i prosessen med områderegulering, og hensikten er å formidle et overordnet grep for området samlet tidlig i prosessen. Skøyen er vist som kollektivknutepunkt både i gjeldende og foreslått kommuneplan «Oslo mot 2030», og Ruter planlegger stasjon for Fornebubanen på Skøyen. Ambisjonen for nye Skøyen er å utvikle området til en flerfunksjonell, tett 24-timers by som åpner seg mot og møter fjorden. Blågrønne og urbane allmenninger, plasser og torg skal utvikles og sikre attraktive forbindelser mellom det tette og bymessige Skøyen, og rekreasjonsområdene som Bygdøy, Frognerparken, marka og fjorden.

Oppdraget stilte krav til kostnadsberegning basert på kravspesifikasjoner for byutviklingstiltak og fordret en detaljert nedenfra-og-opp kalkyle basert på mengder og enhetspriser. I dette oppdragene har Concreto organisert og gjennomført gruppeprosesser i forbindelse med utarbeidelse av usikkerhetsanalyser. Rapporten som ble utarbeidet ga oppdragsgiver en detaljert og oversiktlig gjennomgang av hvert kalkyleelement med forklaring og begrunnelse for beregningsforutsetningene. Usikkerhetsanalysen av byutviklingstiltakene ble gjennomført på porteføljenivå. I tillegg ble det gitt en fremstilling av prosjektets usikkerhet fordelt på kostnadselementer og usikkerhetsfaktorer.