Bedre etterlevelse av statens utredningsinstruks

1024

Concreto har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av tiltak for å bedre etterlevelse av utredningsinstruksen, herunder utredninger av nye kvalitetskontrollordninger.

Blant annet ble treffsikkerheten for dagens KS-ordning evaluert. Dette oppdraget er utført for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som ledet en styringsgruppe på departementsnivå bestående av representanter fra KMD, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Styringsgruppens primære oppgave var en overordnet behandling av leveransene fra oppdraget.

Formålet med Utredningsinstruksen er å sikre god forståelse av og styring med offentlige reformer, regelendringer og andre tiltak. Den skal bidra til å sikre samarbeid og koordinering i saksbehandlingen, god kvalitet på utredningene og en god prosess mellom avsenderinstans og høringsinstansene.